华严经念诵网

华严经全文注音读诵

发布时间:2019-02-15 20:20:01作者:华严经念诵网华严经全文注音读诵

大方广佛华严经注音:

rú shì wǒ wén :yī shí ,fó zài mó jié tí ɡuó ā lán rě fǎ pú tí chǎngzhōnɡ

如 是 我 闻: 一 时,佛 在 摩竭提 国 阿兰若法菩 提 场 中,

shǐ chénɡzhènɡ jué 。qí dì jiān ɡù ,jīn ɡānɡsuǒ chénɡ,

始 成 正 觉。 其 地坚 固, 金 刚 所 成,

Shànɡ miào bǎo lún jí zhònɡbǎo huā 、qīnɡ jìnɡ mó ní yǐ wéi yán shì,

上 妙 宝 轮 及 众 宝 华、 清 净 摩 尼以为 严 饰,

Zhū sè xiànɡ hǎi wú biān xiǎn xiàn mó ní wéi chuánɡ, chánɡ fànɡ ɡuānɡ mínɡ

诸 色 相 海 无 边 显 现;摩 尼 为 幢, 常 放 光 明,

Hénɡ chū miào yīn; zhònɡ bǎo luó wǎnɡ ,miào xiānɡhuāyīnɡ zhōu zā chuí bù;

恒 出 妙 音; 众 宝 罗 网 , 妙 香 华 缨,周 匝 垂 布;

mó ní bǎo wánɡ biàn xiàn zì zài ,yù wú jìn bǎo jí zhònɡ miào huā

摩 尼 宝 王 变 现 自在, 雨 无 尽 宝 及 众 妙 华

fēn sàn yú dì bǎo shù hánɡ liè,zhī yè ɡuānɡmào fó shén lì ɡù

分 散 于 地 ;宝 树 行 列, 枝 叶 光 茂。佛 神 力故,

lìnɡ cǐ dào chǎng yī qiè zhuānɡ yán yú zhōnɡ yǐnɡ xiàn

令 此 道 场 一 切 庄 严 于 中 影 现。

qí pú tí shù ɡāo xiǎn shū tè ,jīn ɡānɡ wéi shēn, liú lí wéi gàn ,

其菩提 树 高 显 殊 特, 金 刚 为 身, 瑠璃为 干,

zhònɡ zá miào bǎo yǐ wéi zhī tiáo ,

众 杂 妙 宝 以 为 枝 条,

bǎo yè fú shū, chuí yīn rú yún bǎo huā zá sè, fēn zhī bù yǐnɡ,

宝 叶扶 踈, 垂 荫 如 云,宝 华 杂 色,分枝 布 影;

fù yǐ mó ní ér wéi qí ɡuǒ ,hán huī fā yàn, yǔ huā jiàn liè。

复以摩 尼而 为其 果, 含 晖发 焰, 与 华 间 列。

qí shù zhōu yuán xián fànɡ ɡuānɡ mínɡ ,yú ɡuānɡ mínɡ zhōnɡ yù mó ní bǎo;

其 树 周 圆 咸 放 光 明, 于 光 明 中 雨 摩 尼宝;

mó ní bǎo nèi yǒu zhū pú sà, qí zhònɡ rú yún, jù shí chū xiàn。

摩 尼 宝 内 有 诸 菩萨, 其 众 如 云, 俱 时 出现。

……

以上是华严经的一段注音版,我们在诵读华严经的时候,自然是要知道它是怎么念的,那么我们也可以通过 大方广佛华严经原文 录音去学习,这样也是能帮助我们知道怎么读华严经的。

相关文章

猜你喜欢

  • 华严经全文

  • 华严经读诵

  • 华严经注释

版权所有:华严经念诵网